3. Anders Knape och Catharina Hegardt

Anders Knape föddes i Uddevalla 1720. Pappan var skeppare och dog tidigt så sonen fick gå till sjöss i unga år. Det gick bra för Anders och han kom tillbaka som en förmögen man.

1758 gifte sig Anders Knape med Thorborg Catharina Hegardt som kom från en känd Uddevallafamilj. Paret Knape fick inga egna barn. 1772 testamenterade de sin egendom till en barnhusstiftelse. Anders Knapes egna erfarenheter av att inte ha haft möjlighet att utbilda sig, spelade säkert en stor roll i detta.
Anders Knape skrev till Gustaf III och ansökte om att få inrätta barnhuset, vilket beviljades 1774. Knape lät då ändra egendomens namn från Baggetofta till Gustafsberg. Skolan startade 1776 och Knape ledde själv verksamheten under de tio första åren.
Starka kvinnor inspirerade Anders Knape. Hans mor Inga Knape (1693 – 1762) lärde honom att hårt och noggrant arbete lönade sig. Hans hustru Catharina sägs ha gjort honom till en givmild person.

Det finns en berättelse upptecknad på 1800-talet om Anders Knapes mor. När Anders var liten hade hon fallit i vattnet men lyckats hålla sig flytande på grund av sin välsydda täta kjol. Gediget arbete lönar sig! Eftersom hon inte sjönk anklagades hon för att vara en trollpacka.  Det viskades senare om att Anders förmögenhet måste bero på moderns trolldom.

Nedan kan du läsa hela historien kring Knapes moder och hennes kjol.


Bokutdrag från Granfelts "Gustavsbergs barnhus och badort" (1926)
Knape och hans mor (Anders Knapes mor: Inga Knape, född 1693, död 1762)

"Vad förhållandet mellan Knape och hans mor beträffar, vilja vi här efter ett gammalt papper (tillhörigt en Uddevalla-familj) återge en sannsaga som upptecknades, då ett bolag av forna Gustavsbergsgossar kallade sin ångbåt Anders Knape.
När uppteckningen skett, är ej bekant, men efter innehåll, stavning m. m. att döma bör det ha varit någon gång i mitten av I800-talet. 

Författarna själva anmärka i en not, att händelsen verkligen passerat.
Avsikten med historien är tydligen att framdraga vissa karaktärsdrag hos Knape, vilka skola sena tiders barn.

Historien återges här stå som föredöme för ordagrant:  »Hon flyter på vattnet, hon är en Trollpacka» ropade menige man vid sjöstranden i Uddevalla, en dag under början af förra århundradet, då en fattig qvinna olyckligtvis fallit i sjön. Men den stela camlottekjorteln hade intagit luft, och höll henne sålunda öfver vattenytan -  Allt hvad man ej genast kunde förklara, ansågs den tiden för Trolleri och i alla tider har menniskorna lust at utyda och vända allt till det värsta. Ingen vågade hjelpa den arma nödställda qvinnan ur den svåra lifsfaran, men lyckan hjelpte, och camlottekjorteln var orsak till detta. En liten gråtande gosse var kanske den ende, som bad Gud om hennes räddning, och snart fick han glad omfamna sin Moder på blomsterstrand>Ser du, min son Anders», sade qvinnan, »hur väl det var, att jag hadde sömmat min kjortel så tätt, eljest hadde den icke burit mig öfver vattnet, Deraf bör du lära att göra allting väl, och med rigtig kunskap, så står lyckan dig bi.
Anders Knape funderade ofta på sin moders lärdom. Efven tyckte han det både roligt och nyttigt vara att kunna flyta på böljorna, och när han så blef vuxen och stark, valde han sjömansyrket. Altid tänkte han, att om skeppet är väl och tätt fogadt som mors kjortel var, så var lyckan med honom. Och lyckan följde den kloke Mannen altjemt. Han seglade från Werldsdel till Werldsdel."

 

We can not offer you a translation at the moment, we recommend that you use google translate (https://translate.google.com).
Copy/paste the text into the translation box.
Sorry for the inconvenience this may have caused you. 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se