15. Paviljongerna

I källorna finns få uppgifter om de tre paviljongerna. Den högra byggdes 1831 för biljardspel. I mittpaviljongen finns hälsokällan idag. En ledning har dragits hit från brunnen inne i Badrestaurangen.
Om dörren är upplåst, välkommen att stiga in till hälsokällans paviljong och drick brunn du med!
Hälsokällan lär ha använts länge av allmogen när stadsläkaren i Göteborg, Jacob Boëthius, på 1720-talet undersökte vattnet. Undersökningen visade på många nyttiga egenskaper och källan blev känd av fler än de närboende. På 1800-talet betalade man en avgift för fyra veckors brunnsdrickning.
År 1836 fick Gustafsbergsvattnet konkurrens. Det hade blivit ett mode att dricka utländskt brunnsvatten. Uddevallas apotekare importerade vatten och sålde på Gustafsberg. Det var olika sorter såsom Carlsbader, Emser, Selter, Marienbad-Kreutz och Spaa.

Läs Handboken för brunnsgäster från 1842:

Handbok för Brunnsgäster

Den som antingen af mode eller en falsk åsigt sträfvat emot naturen, bör under 
brunnsdrickningen befria sig ifrån dylika band och begagna tillfället, att i alla afseenden gifva akt på och följa naturens röst.

Man bör kl. tio om aftonen begifva sig till hvila och stigit upp 
emellan kl. fem och sex på morgonen, 
emedan detta enligt naturens ordning är 
ändamålsenligast, och i synnerhet nödvändigt för brunnspatienter. Sex till sju timmars sömn är i allmänhet tillräcklig. För mycket sofvande försvagar kroppen i nästan lika hög grad som för litet. 

Sömn efter middagsmåltiden åtföljes oftast av yrsel, tryckning öfver bröstet, allmänt illamående, hjertklappning, trötthet och ett elakt lynne. 
Dansen bör aldrig öfverskrida måttan, eller patienten blottställa sig för förkylning och skada kuren genom nattvak och sena supéer samt 
svårsmälta läckerheter. Således är dansen för den, hvars sjukdom ej förbjuder densamma, och då försigtighet och måtta iakttagas, såsom ett oskadligt nöje, dock högst två gånger i veckan, ej endast tillåten, utan den torde ock för mången, 
som i mindre hög grad lider af plågor i underlifvet, till och med vara en helsosam rörelse.

Själens sysselsättning bör, om den skall förena sig med brunnskurens syftemål, icke kunna benämnas arbete, och icke vara förenad med ansträngning. Man måste i valet deraf i möjligaste måtto undvika allt allvarsamt grubblande, och 
hvarje minne af en obehaglig tjenstbefättning, äfvensom hvarje skadlig exaltation i inbillningen, genom svärmande romaner, skaldestycken, tragedier och allt som kan uppväcka en sorglig sinnesstämning.

 Likväl är det för den bildade menniskan ett behof att emellanåt egna en ledig stund åt en passande läsning, äfvensom att genom skriftvexling meddela sig åt anhöriga och vänner; lättja och sysslolöshet, i samma betydelse som ledsnad, är för henne ett qval, och förlamar de moraliska samt fysiska krafterna.
Ett ypperligt förströrelsemedel är musiken, men det sämsta af allt är högt spel.

— Härtill lägges slutligen den nödvändiga varningen för utsväfningar af annat slag. Allt, hvad under detta namn redan förut varit kändt såsom skadligt, bör man i ännu högre grad undfly under brunnskuren, med hvilken en viss grad af allmän retelse i organismen oundvikligen är förenad. 

 
Brunnsdrickning  - Brunnshuset/Restaurangen

När Gustafsbergs naturliga helsokälla först upptäcktes och begagnades, kan icke med någon visshet uppgifvas emedan alla anteckningar på stället derom 
saknas. Emedlertid, och som af Direktionens räkenskaper för 1787 inhemtas att brunnen då emot betalning var upplåten, och direktionens protokoll 
innehåller det tillkännagifvande, att brunnshuset 1792 var mycket gammalt och förfallit, så måste man kunna antaga att den varit känd i långliga tider. Efter det 
brunnshuset 1793 var ombyggt, besöktes hälsokällan allt mer och mer år efter år, så att intill 1808 omkring 50 personer årligen deraf begagnade sig emot den 
ringa betalningen af 32 sk. banko (115 SEK i dagens konsumentindexpris) för termin af 30 dagar. Dock, och efter som utländska mineralvatten kommo i rop, samt, tid efter annan, först importerades, och sedan konstmessigt tillverkades, har den icke 
särdeles varit anlitad; särdeles att räkna från 1836, då en Carlsbader-inrättning anlades på Gustafsberg.

 Denna Carlsbader-inrättning, som endast funnits i 4 år , har årligen anlitats af emellan 50 å 90 personer. De vatten som här serveras utur sjelfva apparaterne: 
(hvars kranar, med vackra etiketter, gå inuti brunnssalongen, hvarunder naturliga källan är belägen)

· Carlsbader och Embser - 4 veckors afgift är 20 R:dr banko (2400 SEK i dagens konsumentindexpris)
· Marienbader-Kreutz, Marienbader-Ferd.-Quelle, Salt-Pyrmonter, Stål-Pyr-monter, Selter, Gueillnauer, KisingerRacoczy, Fachin-ger, Spaa Poucbenner, Soda och Wildungen - 4 veckors afgift är 10 R:dr banko (1200 SEK i dagens konsumentindexpris).
· Brunnshusets begagnande egna vatten – 4 veckors afgift:  1 R:dr banko (120 SEK i dagens konsumentindexpris)

Gästerne samla sig klockan 6 om morgonen, taga sina glas hvarje qvart eller halftimma, allt efter antalet som skall drickas.
Kl. 8 förrättas allmän bön af barnhusets prestvigde lärare, för närvarande 
philosophiae magistern C. A. Sandberg. 

Under brunnsdrickningen tages rörelse antingen genom promenad i brunnssalen, brunnsparken eller derutom, eller ock genom i salen och parken inrättade gungbräden. Frukost intages omkring klockan 10 a 11, och bestar vanligen af kaffe med hvetebröd. 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se