7. Välgörenhet


Foto: Hilding Almén, Vänersborgs museum

Till Gustafsberg har alla alltid varit välkomna. Även samhällets lägre klasser skulle kunna ta del av det hälsobringande vattnet. Att värna om de fattiga och sjuka hörde till brunnskulturen. För att skänka pengar till de fattiga ordnades välgörenhetsbaler, teaterföreställningar och konserter. Brunnsgäster av första klassen förväntades ge en gåva vid sin avresa, ibland antecknades summans storlek i en särskild kolumn i brunnsjournalerna.
Men de fattiga fick inte störa de förnäma gästerna – de skulle inte höras eller synas!

Sjöstugan var ett så kallat fattigbadhus som uppfördes 1814, samma år som det stora varmbadhuset. Det är en enkel träbyggnad, som påminner om landsbygdens små röda stugor. 1872 byggdes det lilla varmbadhuset om till bostäder. Tillbyggnaden på gaveln kom först på 1900-talet. Gula huset härintill byggdes troligen som bostadshus för de fattiga badgästerna på 1820-talet. Glasverandan tillkom senare. I dag är Gula husets kök och matsal för dem som bor på vandrarhemmet.

 

Kappsegling drar folk! Publiken står på klippan bredvid fd. fattigbadhuset för bästa möjliga sikt.
Foto: Hugo Hallgren, Bohusläns museum, 1909.

 

 

 

Lilla ångbåtsbryggan, cirka 1920.
Foto: Okänd, Bohusläns museum.

 

Läs om direktionens uppmaning till badgästerna från 1820:

Wördsam Anmälan

Att äfwen bereda de mindre bemedlade, som, till återwinnande af en förlorad hälsa, önska få begagna härwarande Hälsobrun och Saltsjöbad, ett lättadt tillfälle dertill har warit Styrelsens för denna Inrättning alfwarl. bemödande. Med tillfredsställelse har man delst uppbyggygandet af ett särskildt badhus, sett sig i stånd, att icke blott lemna fritt tillträde till Baden utan ock Boningsrum gratis för ett antal större fattiga.

För uppfyllandet af deras öfriga behofver har man warit wan att menniskowänens ädelmodiga bidrag, och wågar äfwen i år, då man härmedelst tager sig friheten anmäla deras angelägenhet, i detta afseende hoppas samma tillfredsställande erfarenhet hvaraf man redan förut fått fägna sig. 

Med hembärandet af hjertats varma tacksägelse åt en Huld Försyn, som här låter dem röna någon lindring i behofvets och plågans dubbelt tryckande börda, skola dessa lidande, mellan hvilka de bidrag som å denna lista benäget antecknas, samvetsgrant utdelas, alltid ett tacksamt minne af deras wälgjörare.

 

 

We can not offer you a translation at the moment, we recommend that you use google translate (https://translate.google.com).

Copy/paste the text into the translation box. Sorry for the inconvenience this may have caused you. 

 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se